start | kontakt | mapa strony |
    Szukaj
  Aktualności      Galeria      Kontakt   
Kontynuacja badań na rzecz Zalewu Wiślanego


Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że zespół projektu MONTRANSAT pozyskał finansowanie na kontynuacjć™ badań na rzecz Zalewu Wiślanego. Od maja 2008 roku realizowany jest  projekt VISLA współfinansowany przez Rząd Królestwa Norwegii poprzez Norweski Mechanizm Finansowy:

System informacji środowiskowo-przestrzennej jako podstawa do zrównoważonego
gospodarowania ekosystemem Zalewu Wiślanego.
(ang. System of the environmental and spatial information as the background for the sustainable
management of the Vistula Lagoon ecosystem)
Wrzesień 2007 - Interpretacje wyników


Ogólny stan trofii wód

Pod koniec Września 2007 roku Zalew Wiślany znajdował się w dość‡ ustabilizowanym i mało przestrzennie zróżnicowanym stanie silnej eutrofii i hypereutrofii. O hypertrofii, jako efektowi zakwitu sinic odnotowanego w poprzednich miesiącach, świadczą zbliżające się do 80 średnie wskaźniki TSI dla widzialności (SD) - 78 i fosforu ogólnego (TP) – 77. Jedynie wskaźnik TSI dla chlorofilu a (CHL) jest mniejszy (65) i wskazuje na stan eutrofii. Dynamika rozwoju fitoplanktonu jest wyhamowywana ze wzglć™du na warunki meteorologiczne charakterystyczne dla wczesnej jesieni i obniżającą się temperaturć™ wody. Zwraca uwagć™ niewielkie zróżnicowanie przestrzenne wskaźników trofii. Najwyższe wartości wskaźnika TSI dla fosforu ogólnego odnotowano w południowo zachodniej cz晶ci Zalewu, w rejonie Zatoki Elbląskiej.
Sierpień 2007 - Interpretacja wyników


Ogólny stan trofii wód

W połowie Sierpnia 2007 roku Zalew Wiślany znajdował się w trakcie dynamicznych zmian ilościowych i przestrzennych dotyczących zmienności ważnych parametrów jakości wód. Charakterystyczną cechą było ich silne zróżnicowanie. W zasadzie, podobnie jak w Lipcu stan trofii Zalewu można określić‡ jako silną eutrofię i hypereutrofię. I tak, średni wskaźnik TSI dla widzialności a (SD) wynosił 69, ale jego zakres zmienności na poszczególnych stanowiskach kształtował się od 63 do 83. Podobnie, wskaźnik TSI dla chlorofilu a (CHL) był silnie zróżnicowany (od 56 do 97), a średnia (72) tym razem mieści się w granicach stanu hypertrofii. Jednoznacznie na ten stan wskazują natomiast wyniki wskaźnika TSI dla fosforu całkowitego (TP): wszystkie przewyższają 70, a średnia wynosi 76. Średnie wyniki wskaźników stanu trofii zawyżają odczyty parametrów na jednym stanowisku (nr 9 przy Mierzeji Wiślanej) zlokalizowanym na „plamie” bardzo intensywnego „zakwitu” glonów obejmującego warstwć™ ok. 40 cm, a nie jak na innych stanowiskach i w pozostałych miesiącach tylko powierzchnię wody. Tak intensywnemu rozwojowi fitoplanktonu sprzyjała wysoka temperatura wody: średnio 23,7, a lokalnie (na stanowisku 9) nawet 25,7oC. 
Lipiec 2007 - Interpretacja wyników


Ogólny stan trofii wód

Stan trofii Zalewu Wiślanego w Lipcu 2007 r. wskazuje na stan silnej eutrofii i hypereutrofię w zakresie zmienności wskaźników TSI (Carlson, 1977): st晿enia chlorofilu a (CHL) i widzialności (SD) ok. 67 – 77 oraz na stan hypertrofii w przypadku zmienności st晿enia fosforu całkowitego (TP): ok. 73 - 83. Podobnie jak w Czerwcu możemy mówić‡ o dużym potencjale do wzrostu produkcji pierwotnej. Zakres „zakwitu” glonów był większy w stosunku do stanu z poprzedniego miesiąca, mimo że ich rozwój mógł być‡ zahamowany warunkami pogodowymi w Lipcu, a przede wszystkim relatywnie niską temperaturą wody wynoszącą średnio ok. 17oC .
Czerwiec 2007- Interpretacja wyników


Ogólny stan trofii wód

Stan trofii Zalewu Wiślanego w Czerwcu 2007 r. wskazuje na eutrofię w zakresie zmienności wskaźników TSI (Carlson, 1977) st晿enia chlorofilu a (CHL) ok. 49 – 68 i widzialności (SD) 59 – 72. Natomiast średni wskaźnik TSI dla st晿enia fosforu ogólnego (TP) wynoszący 82 oraz zmienność‡ w zakresie 71 do 87 jest bardzo wysoki i jest charakterystyczny dla stanu hypertrofii. Wysoki wskaźnik trofii dla fosforu ogólnego w relacji do TSI (CHL) i TSI(SD) świadczy o dużym potencjale do wzrostu produkcji pierwotnej. Rzeczywiście, we wschodniej cz晶ci Zalewu mieliśmy do czynienia z masowym „zakwitem” glonów, czemu sprzyjała długo utrzymująca się wysoka temperatura wody (w Maju i w Czerwcu średnio 22,5oC).
Maj 2007 - Interpretacje wyników


Ogólny stan trofii wód

    Stan trofii Zalewu Wiślanego Maju 2007 r. wskazuje na eutrofię. Zakres zmienności wskaźników TSI (Carlson, 1977) st晿enia chlorofilu a (CHL) ok. 53 – 61, widzialności (SD) 60 – 64 oraz st晿enia fosforu ogólnego (TP) 60 -75, a zwłaszcza ich średnie wartości, charakteryzują sytuacjć™ troficzną Zalewu przed faza intensywnego rozwoju fitoplanktonu, ale już w warunkach termicznych charakterystycznych dla lata (średnio 22,5oC).
Sierpień 2006 - Interpretacja wyników


Ogólny stan trofii wód

Stan trofii Zalewu Wiślanego Sierpniu 2006 r. można określić‡ jako hypereutrofię. Zakres zmienności wskaźników TSI (Carlson, 1977) st晿enia chlorofilu a (CHL) 55,8 – 75,9, widzialności (SD) 70,0 – 77,4 oraz st晿enia fosforu ogólnego (TP) 77,4 – 85,2 jednoznacznie sytuuje stan wód Zalewu w tej kategorii stanu trofii (wg  Carlson i Simpson, 1996).
Projekt "MONTRANSAT" realizowany jest ze środków Uni Europejskiej w ramach programu
sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kalingradzki Federacji Rosyjskiej
Partner wiodący
PWSZ Elbląg

© Copyright by PWSZ Elbląg. 2008 r. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Projekt i realizacja Vene Studio