start | kontakt | mapa strony |
    Szukaj
  Aktualności      Galeria      Kontakt   
Maj 2007 - Interpretacje wyników

wydrukuj  pobierz w postaci PDF
Parametry jakości wód
Interpretacje wyników zestawionych w tabeli

Ogólny stan trofii wód

    Stan trofii Zalewu Wiślanego Maju 2007 r. wskazuje na eutrofię. Zakres zmienności wskaźników TSI (Carlson, 1977) st晿enia chlorofilu a (CHL) ok. 53 – 61, widzialności (SD) 60 – 64 oraz st晿enia fosforu ogólnego (TP) 60 -75, a zwłaszcza ich średnie wartości, charakteryzują sytuacjć™ troficzną Zalewu przed faza intensywnego rozwoju fitoplanktonu, ale już w warunkach termicznych charakterystycznych dla lata (średnio 22,5oC).

Widzialność‡, tlen, zasolenie, zawiesina, chlorofil a i feofityny
    Widzialność‡ krążka Secchiego mieściła się w granicach 0,75 – 1,00 m, a także średnia zawartość‡ zawiesiny (28 mg/l), przy nieznacznej zmienności obu parametrów, wskazują na wczesną jeszcze fazć™ rozwoju glonów. Średnia zawartość‡ chlorofilu wynosiła 16,4 μg/l i była trzykrotnie większa od średniego st晿enia feofityny wynoszącego tylko 5 μg/l. W porównaniu z okresem „zakwitu” fitoplanktonu w lecie 2006 wskaźniki widzialności, zawiesiny i chlorofilu a były ok. dwukrotnie mniejsze, a zawartość‡ feofityny nawet ponad 20-krotnie. Wskazuje to na niewielką stosunkowo produkcjć™ pierwotną oraz na małą jeszcze ilość‡ martwego sestonu. Woda w Zalewie jest dość‡ dobrze natleniona (średnio ok. 9,5 mg O2/l). Zasolenie utrzymuje się na poziomie dość‡ wysokim jak na okres wiosenny (średnio 4,3 ‰), co może mieć‡ związek z łagodną zimą i brakiem intensywnych roztopów. Zamiast słodkich wód rzecznych, do Zalewu dopływają wówczas słone wody z otwartego Morza Bałtyckiego.

Substancje biogenne
    Zwraca przede wszystkim uwagć™ dość‡ wysokie st晿enie fosforu ogólnego w wodzie Zalewu. To ten wskaźnik jest głównie odpowiedzialny za stan eutrofii. Średnie st晿enie TP wynosi ponad 101 μg/l, a zakres jego zmienności nie jest znaczny: od 47 do 160 μg/l. St晿enia fosforanów (SRP) są bardzo małe: średnio 3 μg/l, a na szeregu stanowiskach ten składnik wystć™pował w ilościach poniżej detekcji. Wynika stąd, że większa czć™ść‡ fosforu jest silnie asymilowana przez wzrastającą produkcjć™ pierwotną.
    W przypadku azotu mamy do czynienia ze znacznym udziałem tego pierwiastka w produkcji pierwotnej i w sestonie, o czym świadczy olbrzymia przewagą st晿enia azotu ogólnego (średnio 0,47 mg/l) nad formami rozpuszczonymi N-NH4 i N-NO3 (średnie st晿enia ok. 0,07 mg/l dla obu form). Tych składników jest dwu-trzykrotnie mniej niż w okresie „zakwitów” glonów w Sierpniu 2006 r.
    Średni stosunek  N:P wynosi 5, co oznacza, że już jest on charakterystyczny dla sytuacji wzrostu fitoplanktonu, aczkolwiek nie tak niski jak w okresie „zakwitu” w lecie 2006 r, kiedy wynosił 3,1.

Fitoplankton
    Analiza wykonana w oparciu o próby pobrane 28 maja 2007 roku wykazała, że największy udział w tworzeniu zbiorowiska glonów planktonowych miały Cyanoprokaryota i Bacillariophyceae, w zależności od stanowiska poboru prób, przyjmując rolć™ dominanta. Sinice były dominującą grupą taksonomiczną na stanowiskach 1-4 i 10-15, a ich udział w fitoplanktonie wahał się od 51,7% do 74,9%. Zróżnicowanie taksonomiczne sinic było duże i różne na poszczególnych stanowiskach, ale rozwój zdecydowanie słaby. Okrzemki można było uznać‡ za dominujące na stanowiskach 5-9. Zróżnicowanie taksonomiczne Bacillariophyceae było niewielkie. Jedynie dwa taksony miały wpływ na tak duży udział tej grupy glonów: Camphylodiscus i Actinocyclus. Na wszystkich badanych stanowiskach stwierdzono wystć™powanie zielenic (Chlorophyta), których udział w fitoplanktonie wynosił od 10 do 15%.


TAKSONY  O  NAJWIć˜KSZYM  UDZIALE  (%)  W  FITOPLANKTONIE  ZALEWU  WIŚLANEGO  W  MAJU  2007 ROKU

 
Taksony Stanowiska
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                               
Cyanoprokaryota                              
Aphanizomenon flos-aquae (Kosin.)       x x x x x x x x        
Aphanocapsa delicatissima W.et G.S.West                       x x x x
Aphanocapsa holastica (Lemm.) Cronb.et Kom. x                     x x x x
Aphanocapsa incerta (Lemm.) Cron.et Kom. x x               x x        
Aphanothece microscopia Nag.                   x x     x x
Cyanodictyon balticum Cron.         x x x                
Leptolyngbya tenuis (Grom.)Anagn.et Kom.                       x x    
Merismopedia tenuissima  Lemm.         x x x                
Microcystis aeruginosa (Kutz.) Kutz. x x x x x x       x x x x    
Microcystis flos-aquae (Witt.) Kirch.                     x x x    
Microcystis spp             x x x            
Planktolyngbya bipunctata (Lemm.) Anagn.et Kom. x x x x x x x x x x          
Planktolyngbya limnetica (Lemm.) Kom.-Leg.et Cron. x                            
Pseudanabaena limnetica (Lemm.) Kom. x x x x x x         x x x x x
Woronichinia compacta (Lemm.) Strom. x x x x         x x x x x x x
                               
Chrysophyta                              
Bacillariophyceae                              
Actinocyclus normanii (Greg.) Hust.   x x x x x x x x x          
Campylodiscus hibernicus Ehr. x x x x x x x x x x x        
                               
Chlorophyta                              
Oocystis spp x x x x       x x x x x x x x
Pediastrum boryanum (Turp.) Meneg. x x x x x x x x x x x x x x x
Scenedesmus spp x x x x                      
Tetraedron minimum (A.Br.) Hansg.         x                    
Tetrastrum komarekii Hind. x x     x           x x x x x

Projekt "MONTRANSAT" realizowany jest ze środków Uni Europejskiej w ramach programu
sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kalingradzki Federacji Rosyjskiej
Partner wiodący
PWSZ Elbląg

© Copyright by PWSZ Elbląg. 2008 r. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Projekt i realizacja Vene Studio