start | kontakt | mapa strony |
    Szukaj
  Aktualności      Galeria      Kontakt   
Lipiec 2007 - Interpretacja wyników

wydrukuj  pobierz w postaci PDF
Parametry jakości wód
Interpretacje wyników zestawionych w tabeli


Ogólny stan trofii wód

Stan trofii Zalewu Wiślanego w Lipcu 2007 r. wskazuje na stan silnej eutrofii i hypereutrofię w zakresie zmienności wskaźników TSI (Carlson, 1977): st晿enia chlorofilu a (CHL) i widzialności (SD) ok. 67 – 77 oraz na stan hypertrofii w przypadku zmienności st晿enia fosforu całkowitego (TP): ok. 73 - 83. Podobnie jak w Czerwcu możemy mówić‡ o dużym potencjale do wzrostu produkcji pierwotnej. Zakres „zakwitu” glonów był większy w stosunku do stanu z poprzedniego miesiąca, mimo że ich rozwój mógł być‡ zahamowany warunkami pogodowymi w Lipcu, a przede wszystkim relatywnie niską temperaturą wody wynoszącą średnio ok. 17oC .

Widzialność‡, tlen, zasolenie, zawiesina, chlorofil a i feofityny

    Widzialność‡ krążka Secchiego obniżyła się w stosunku do Czerwca i wynosiła średnio 0,5 m i nie wykazywała wyraźnego zróżnicowania przestrzennego. Podniosła się też średnia zawartość‡ zawiesiny do ok. 71 mg/l, a jej niewielka zmienność‡ świadczy o wymieszaniu się wody pod wpływem wiatrów w okresie lipcowego ochłodzenia. Mimo tego, zawartość‡ chlorofilu a (średnio 65 μg/l) świadczy o dynamicznym rozwoju fitoplanktonu: trzykrotny wzrost od Czerwca. St晿enie chlorofilu a było regularnie wyższe od st晿enia feofityny, co wskazuje na dobre warunki do rozwoju fitoplanktonu. Woda w Zalewie nie była tak dobrze natleniona (średnio ok. 8,2 mg O2/l) jak w Czerwcu. Średnie zasolenie spadło o ponad 1 ‰ w porównaniu z Czerwcem (do 3,8 ‰), co może być‡ wynikiem dopływu słodkich wód lądowych po lipcowych opadach i dobrego wymieszania wód pod wpływem wiatrów.

Substancje biogenne

    Również w Lipcu charakterystyczną cechą trofii Zalewu jest bardzo wysokie st晿enie fosforu całkowitego charakterystyczne dla stanu hypereutrofii. Chociaż, w porównaniu z Czerwcem średnie st晿enie TP było mniejsze o ok. 60 μg/l i wynosiło 169 μg/l, a odchylenie standardowe tylko 34 μg/l. Świadczy to o dobrym wymieszaniu wód. St晿enia fosforanów (SRP) są i w tym miesiącu dość‡ wysokie (średnio 30 μg/l) i również uwidaczniają potencjał do wzrostu produkcji pierwotnej.
    Azot całkowity wystć™puje w Lipcu 2007 roku w Zalewie niemal w identycznej ilości jak w Czerwcu (średnio 0,62 mg/l TN), natomiast st晿enia form rozpuszczonych N-NH4 i N-NO3 uległy wyraźnemu zmniejszeniu do średnio 0,04 mg/l w przypadku azotu azotanowego i nawet do 0,01 mg/l dla azotu amonowego. Nastć™pujć™ zatem wyraźna asymilacja związków biogennych (N-NO3) przez rozwijający się fitoplankton i jednocześnie ulegają osłabieniu procesy rozkładu (wysoki stosunek chlorofilu a do feofityny) i mineralizacji azotu.
    Podobnie jak w Czerwcu 2007 lub Sierpniu 2006 stosunek azotu do fosforu jest bardzo niski (3,8). Przy silnych st晿eniach fosforu całkowitego i fosforanów, odnotowany ubytek form rozpuszczalnych azotu pokazuje, że rozwijające się sinice są „zdane” na korzystanie z azotu z atmosfery.

Fitoplankton

Analiza fykologiczna wykonana w oparciu o próby wody pobrane 13 lipca 2007 wykazała, że grupą taksonomiczną o największym udziale (%) w fitoplanktonie były Cyanoprokaryota. Na wszystkich stanowiskach sinice stanowiły ponad 50% wszystkich wystć™pujących fitoplankterów, jednak zawsze towarzyszyły im w znaczącym udziale Bacillariophyceae. Udział okrzemek wahał się od 11,7 do 39,6%, zaś sinic wynosił od 50,7 do 77,4%. Dominujące gatunki Cyanoptokaryota należały do rodzaju Anabaena lub Aphanizomenon, zależnie od stanowiska, ale na każdym zróżnicowanie taksonomiczne powiększały, wystć™pujące w większości, gatunki Microcystis i Aphanocapsa. Bacillariophyceae reprezentowane były przez rodzaje Campylodiscus, Actinocyclus i Thalassiosira. Udział Chlorophyta stanowił od 9,1 do 12,3% wszystkich glonów planktonowych.

TAKSONOMY O NAJWIć˜KSZYM UDZIALE (%) W FITOPLANKTONIE ZALEWU WIŚLANEGO
W LIPCU 2007 ROK
Taksony Stanowiska
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cyanoprokaryota                              
Anabaena circinalis (Kom.& Kondrat.)       x x x x x              
Anabaena flos-aquae Breb.        x  x  x                
Anabaena lemmermanii P.Richt.in Lemm.
                    x x    
Aphanizomenon flos-aquae (Kosin.) x x  x          
x x
x
x
Aphanocapsa delicatissima W.et G.S.West        x                 x  
Aphanocapsa holastica (Lemm). Cronb.et Kom.       x      x            x
Aphanocapsa incerta (Lemm.) Cron.et Kom.      x             x x    
Aphanothece microscopia Nag.    x  x         x  x      x      
Merismopedia tenuissima  Lemm.       x x x         x        x
Microcystis aeruginosa (Kutz.) Kutz x x x x x x x x x x x x x
Microcystis botrys Teil. x     x   x   x x x       x  
Microcystis flos-aquae (Witt.) Kirch.     x       x   x x x     x x
Microcystis viridis (A. Br.) Raben. Lemm                 x x          
Planktolyngbya bipunctata (Lemm.) Anagn.et Kom.     x x                      
Planktolyngbya limnetica (Lemm.) Kom.-Leg.et Cron.                              
 Pseudanabaena limnetica (Lemm.) Kom.                  x          
Snowella lacustris (Chodat) Kom et Hind.         x                    
Snowella septentrionalis Kom et Hind.       x           x          
Woronichinia compacta (Lemm.) Strom. x x x x                      
Woronichinia fusca (Skuja) Kom.Hind.       x                      
                               
Chrysophyta                              
Bacillariophyceae                              
Actinocyclus normanii (Greg.) Hust. x x x                        
Campylodiscus hibernicus Ehr. x x x       x x x x x x x    
Thalassiosira baltica (Grun.) Osten. x x x                        
                               
Chlorophyta                              
Coelastrum speciosum (Wolle)Brunth.       x x           x        
Oocystis spp x x   x                      
Pediastrum boryanum (Turp.) Meneg. x x x x x x x x x x x x x x x
Scenedesmus spp x   x x x x x x       x x x x
Tetrastrum komarekii Hind.   x x x   x x                

Projekt "MONTRANSAT" realizowany jest ze środków Uni Europejskiej w ramach programu
sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kalingradzki Federacji Rosyjskiej
Partner wiodący
PWSZ Elbląg

© Copyright by PWSZ Elbląg. 2008 r. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Projekt i realizacja Vene Studio