start | kontakt | mapa strony |
    Szukaj
  Aktualności      Galeria      Kontakt   
Czerwiec 2007- Interpretacja wyników

wydrukuj  pobierz w postaci PDF
Parametry jakości wód
Interpretacje wyników zestawionych w tabeli


Ogólny stan trofii wód

Stan trofii Zalewu Wiślanego w Czerwcu 2007 r. wskazuje na eutrofię w zakresie zmienności wskaźników TSI (Carlson, 1977) st晿enia chlorofilu a (CHL) ok. 49 – 68 i widzialności (SD) 59 – 72. Natomiast średni wskaźnik TSI dla st晿enia fosforu ogólnego (TP) wynoszący 82 oraz zmienność‡ w zakresie 71 do 87 jest bardzo wysoki i jest charakterystyczny dla stanu hypertrofii. Wysoki wskaźnik trofii dla fosforu ogólnego w relacji do TSI (CHL) i TSI(SD) świadczy o dużym potencjale do wzrostu produkcji pierwotnej. Rzeczywiście, we wschodniej cz晶ci Zalewu mieliśmy do czynienia z masowym „zakwitem” glonów, czemu sprzyjała długo utrzymująca się wysoka temperatura wody (w Maju i w Czerwcu średnio 22,5oC).

Widzialność‡, tlen, zasolenie, zawiesina, chlorofil a i feofityny

    Widzialność‡ krążka Secchiego wynosiła średnio 0,8 m, chociaż była wyraźnie większa (do 1,1 m) w północno-zachodniej cz晶ci Zalewu (punktu 10-15). Na pozostałym obszarze widzialność‡ była obniżona (do ok. 0,5 m) z powodu „zakwitu” sinic. Średnia zawartość‡ zawiesiny wynosiła ok. 51 mg/l i również jej rozkład wskazuje na podział Zalewu na czć™ść‡ z wschodnią i południową z „zakwitem” glonów i czć™ść‡ północno-zachodnią ze stosunkowo niską zawartością zawiesiny. Rozwój fitoplanktonu miał zatem charakter strefowy i 25 Czerwca 2007 r. obejmował tylko czć™ść‡ Zalewu. Średnia zawartość‡ chlorofilu wynosiła ok. 27 μg/l i była wyższa niż w Maju (16 μg/l) i również najwyższe wartości osiągała we wschodniej cz晶ci akwenu (do 46 μg/l). Tym razem, odwrotnie niż w Maju st晿enie feofityny było wyższe od st晿enia chlorofilu, co wskazuje na rozwój cyklu życiowego fitoplanktonu charakterystycznego dla stanu wysokiej produkcji. W porównaniu z Majem 2007 wskaźniki widzialności, zawiesiny i chlorofilu a były większe, a zawartość‡ feofityny nawet 10-krotnie. Wskazuje to na rozwój produkcji pierwotnej, ale jeszcze na skalć™ mniejszą niż miało to miejsce w Sierpniu 2006 roku. Woda w Zalewie jest bardzo dobrze natleniona (średnio ok. 12,5 mg O2/l). Średnie zasolenie wzrosło o 1 ‰ w porównaniu z Majem (do 5,3 ‰), co wskazuje na stały dopływ wód z Morza Bałtyckiego przez Cieśninć™ Pilawską.

Substancje biogenne

    Zwraca przede wszystkim uwagć™ bardzo wysokie st晿enie fosforu ogólnego w wodzie Zalewu charakterystyczne już dla stanu hypereutrofii. Średnie st晿enie TP wynosi ponad 228 μg/l, a zakres jego zmienności: od 119 do 306 μg/l. To są wartości dwukrotnie przewyższające te uzyskane w Maju 2007 i zbliżone do rezultatów z Sierpnia 2006. Jest prawdopodobne, że ten silny wzrost st晿enia fosforu jest spowodowany napływem wód ze wschodniej, rosyjskiej cz晶ci Zalewu, na co wskazuje również wspomniany wzrost zasolenia. St晿enia fosforanów (SRP) są dość‡ wysokie (średnio 34 μg/l) i ponad 10-krotnie wyższe niż w Maju średnio. Uwidacznia to potencjał do dalszego wzrostu produkcji pierwotnej.
    W przypadku azotu mamy do czynienia ze wzrostem st晿enia tego pierwiastka w produkcji pierwotnej i w sestonie w porównaniu z Majem (z 0,47 do 0,62 mg/l TN), natomiast st晿enia form rozpuszczonych N-NH4 i N-NO3 pozostają na niemal niezmienionym poziomie (0,07-0,08 mg/l).
    Dynamika zmian st晿eń azotu jest więc wyraźnie słabsza w porównaniu z fosforem. Średni stosunek azotu do fosforu obniżył się do ok. 3, czyli do wartości z okresu silnego „zakwitu” fitoplanktonu z Sierpnia 2006 r. Przy tak niskiej proporcji N:P rozwijające się sinice są „zmuszone” do enzymatycznego wiązania azotu z atmosfery.

Fitoplankton

Analiza fykologiczna wykonana w oparciu o próby wody pobrane 25 czerwca 2007 roku wykazała, że dominującą grupą taksonomiczną były Cyanoprokaryota, których udział w fitoplanktonie był największy na stanowiskach 3-15 i wynosił od 52,7 do 83,7%. Zróżnicowanie gatunkowe sinic było duże, ale w zdecydowanej większości wystć™powały gatunki z rodzaju Ananbaena i Microcystis. Rozwój sinic był intensywny i to one decydowały poziomie rozwoju całego fitoplanktonu. Poza sinicami, grupą taksonomiczną, której udział w fitoplanktonie był znaczący były Bacillarophyceae. Zwłaszcza na stanowiskach 1 i 2, gdzie okrzemki stanowiły 67,9 i 63,7% wystć™pujących glonów planktonowych, a gatunkiem dominującym był przedstawiciel rodzaju Chaetoceros. Udział Chlorophyta był wzglć™dnie stały i wynosił od 3,4 do 10,9%.

TAKSONOMY O NAJWIć˜KSZYM UDZIALE (%) W FITOPLANKTONIE ZALEWU WIŚLANEGO
W CZERWCU 2007 ROK

Taksony Stanowiska
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cyanoprokaryota                              
Anabaena circinalis (Kom.& Kondrat.)  x  x   x x x x x          
Anabaena flos-aquae Breb.  x  x    x  x  x  x  x      x      
Anabaena lemmermanii P.Richt.in Lemm.
                    x      
Anabeanopsis spp          x                  
Aphanocapsa delicatissima W.et G.S.West                      x  
 
Aphanocapsa holastica (Lemm). Cronb.et Kom.               x x            
Aphanocapsa incerta (Lemm.) Cron.et Kom.                         x    
Aphanothece microscopia Nag.         x                    
Leptolyngbya tenuis (Grom.) Anagn.et Kom. x x                          
Merismopedia glauca (Ehr.) Kutz.         x       x x          
Merismopedia tenuissima  Lemm.             x x              
Microcystis aeruginosa (Kutz.) Kutz. x x x x x x x x x x x x x x x
Microcystis botrys Teil.     x           x            
Microcystis flos-aquae (Witt.) Kirch.     x             x x   x x x
Microcystis viridis (A. Br.) Raben. Lemm.     x                        
Nodularia spumigena (Kom.et al.) x x x                        
Planktolyngbya limnetica (Lemm.) Kom.-Leg.et Cron.       x             x        
Pseudanabaena limnetica (Lemm.) Kom.   x     x x x x x x x        
                               
Chrysophyta                              
Bacillariophyceae                              
Actinocyclus normanii (Greg.) Hust. x                            
Campylodiscus hibernicus Ehr. x x x                      
Melosira viridis Ag.              x            
 Chaetoceros muelleri Lemm.  x                          
Skeletonema costatum (Greville) Cleve x                            
Skeletonema subsalsum (Cleve-Euler) Bethge                   x x   x x  
                               
Chlorophyta                              
Coelastrum speciosum (Wolle)Brunth.   x                          
Oocystis spp           x   x x            
Pediastrum boryanum (Turp.) Meneg.   x x x x x x x x            
Scenedesmus spp     x x x                    


Projekt "MONTRANSAT" realizowany jest ze środków Uni Europejskiej w ramach programu
sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kalingradzki Federacji Rosyjskiej
Partner wiodący
PWSZ Elbląg

© Copyright by PWSZ Elbląg. 2008 r. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Projekt i realizacja Vene Studio