start | kontakt | mapa strony |
    Szukaj
  Aktualności      Galeria      Kontakt   
Wrzesień 2007 - Interpretacje wyników

wydrukuj  pobierz w postaci PDF
Ogólny stan trofii wód

Pod koniec Września 2007 roku Zalew Wiślany znajdował się w dość‡ ustabilizowanym i mało przestrzennie zróżnicowanym stanie silnej eutrofii i hypereutrofii. O hypertrofii, jako efektowi zakwitu sinic odnotowanego w poprzednich miesiącach, świadczą zbliżające się do 80 średnie wskaźniki TSI dla widzialności (SD) - 78 i fosforu ogólnego (TP) – 77. Jedynie wskaźnik TSI dla chlorofilu a (CHL) jest mniejszy (65) i wskazuje na stan eutrofii. Dynamika rozwoju fitoplanktonu jest wyhamowywana ze wzglć™du na warunki meteorologiczne charakterystyczne dla wczesnej jesieni i obniżającą się temperaturć™ wody. Zwraca uwagć™ niewielkie zróżnicowanie przestrzenne wskaźników trofii. Najwyższe wartości wskaźnika TSI dla fosforu ogólnego odnotowano w południowo zachodniej cz晶ci Zalewu, w rejonie Zatoki Elbląskiej.

Widzialność‡, tlen, zasolenie, zawiesina, chlorofil a i feofityny

    Widzialność‡ krążka Secchiego w wodach Zalewu we Wrześniu 2007 była najniższa w całym sezonie wegetacyjnym. Wynosiła ona średnio niepełna 30 cm, a najniższą wartość‡ (20 - 25 cm) osiągn晳a w południowo-zachodnim akwenie związanym z bagiennym wybrzeżem Ĺťułąw i Zatoką Elbląską. Średnia zawartość‡ zawiesiny uległa zmniejszeniu w porównaniu z poprzednimi miesiącami letnimi (z ok. 70 do 55 mg/l). Również obniżyła się średnia zawartość‡ chlorofilu a (do 35 μg/l ), a rozkład przestrzenny tego parametru nie jest bardzo zróżnicowany. To słabe zróżnicowanie tego parametru może świadczyć‡ o dobrym wymieszaniu wód Zalewu przez wczesnojesienne wiatry. Regularnie niższa zawartość‡ feofityny od chlorofilu a na wszystkich stanowiskach wskazuje na wciąż dobre warunki do rozwoju fitoplanktonu. Pomierzone tylko w pięciu punktach położonych wzdłuż polskiego akwenu Zalewu natlenienie wody wynosiło średnio 11,6 mg O2/l i nie było znacząco zróżnicowane. Średnie zasolenie nie przekroczyło 4 ‰ i w porównaniu z Sierpniem nieco wzrosło. Tym razem zasolenie wykazało pewne zróżnicowanie: odnotowano wartości zarówno w granicach 9 (stanowisko 4), jak i 1 ‰ (punkt 7).

Substancje biogenne


    Analogicznie jak w poprzednich miesiącach, również we Wrześniu charakterystyczną cechą trofii Zalewu było bardzo wysokie st晿enie fosforu ogólnego. W porównaniu z Sierpniem średnie st晿enie TP było wyższe i wynosiło 167 μg/l, przy odchyleniu standardowym wynoszącym 57 μg/l. Po raz kolejny obniżyły się st晿enia fosforanów (SRP) (do średnio 19 μg/l), co świadczy o dalszym wyczerpywaniu zasobów tego składnika pokarmowego przez fitoplankton. Zwraca uwagć™ niemal całkowity brak SRP we wschodniej cz晶ci Zalewu (punkty 1 – 4).
    Obraz zawartości azotu w wodach Zalewu Wiślanego jest dość‡ podobny jak w Sierpniu 2007 r. Średnia zawartość‡ azotu całkowitego była w tym miesiącu również wysoka (1,375 mg/l), chociaż mniej zróżnicowana: od 0,88 do 2,15 mg/l. St晿enia form rozpuszczonych N-NH4 i N-NO3 nie uległy wyraźniejszym zmianom: st晿enie azotu azotanowego pozostało na poziomie z Sierpnia ok. 0,07 mg/l, natomiast azotu amonowego wzrosło do średnio 0,024 mg/l. Ten wzrost może być‡ sygnałem początku jesiennego procesu mineralizacji azotu zawartego w fitoplanktonie.
    Wysoka zawartość‡ azotu zawiesinowego utrzymująca się od Sierpnia 2007 r., nie zmienia zasadniczo również stosunku N do P w wodach Zalewu, który wynosi 8,7, a więc obniżył się nieco (z ok. 12 w Sierpniu), ale nadal kilkakrotnie przewyższa ten odnotowany z początków lata (3 – 4). Oznacza to że, glony, w tym przede wszystkim sinice, kontynuują produkcjć™ dzięki sprowadzonemu z atmosfery azotowi i stosunkowo
wysokim temperaturom we Wrześniu.

Fitoplankton

Analiza fykologiczna wykonana w oparciu o próby wody pobrane 25 września 2007 wykazała zdecydowaną dominacjć™ sinic w zbiorowisku fitoplanktonowym Zalewu Wiślanego. Udział Cyanophyta w strukturze taksonomicznej wynosił od 80% do 90%. Na wszystkich stanowiskach dominowały gatunki z rodzaju Microcystis, których intensywny rozwój zdecydował o tak dużym udziale sinic w fitoplanktonie, a jednocześnie warunkował wystć™powanie Bacillariophyceae i Chlorophyta w zdecydowanej mniejszości. Okrzemki reprezentowane były przede wszystkim przez Camphylodiscus. Na wybranych stanowiskach była to Thalassiosira i Aulacosieira. Przedstawicielami Chlorophyta były rodzaje Oocystis, Pediastrum i Scenedesmus.

 TAKSONY O NAJWIć˜KSZYM UDZIALE (%) W FITOPLANKTONIE ZALEWU WIŚLANEGO WE  WRZEŚNIU 2007 ROKU

 Taksony                

 Stanowiska:

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11  12  13  14  15 
 Cyanoprokaryota                              
 Aphanocapsa holastica (Lemm). Cronb.et Kom.            o                  
 Aphanocapsa incerta (Lemm.) Cron.et Kom.            o  o  o        o  o  
 Aphanothece microscopia Nag.    o  o  o                      
 Lemmermanniella parva Hindak  o                            
 Merismopedia glauca            o  o  o              
 Merismopedia tenuissima  Lemm.      o      o  o                
 Microcystis aeruginosa (Kutz.) Kutz.  o  o  o  o  o  o
 Microcystis botrys Teil.          o              o  
 Microcystis flos-aquae (Witt.) Kirch.    o  o  o    o  o    o  o  o  o  o  o  o
 Microcystis viridis (A. Br.) Raben. Lemm.                              
 Nodularia spumigena Mert.ex Born.Flah.                o  o  o  o        
 Pseudanabaena limnetica (Lemm.) Kom.            o  o  o              
 Woronichinia fusca (Skuja) Kom.Hind.                  o  o  o        
 Chrysophyta                              
 Bacillariophyceae                              
 Campylodiscus hibernicus Ehr.  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o
 Aulacoseira islandica            o  o  o              
 Thalassiosira baltica (Grun.) Osten.  o  o  o  o                      
 Chlorophyta                              
 Crucigenia tetrapedia  o                            
 Oocystis spp    o  o  o    o                  
 Pediastrum boryanum (Turp.) Meneg.    o        o  o  o  o  o  o        o
 Scenedesmus spp                        o  o  o  

 

Autorzy:
Marek Kruk, Agata Rychter, Bożena Jaworska, Lidia Nawrocka


Projekt "MONTRANSAT" realizowany jest ze środków Uni Europejskiej w ramach programu
sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kalingradzki Federacji Rosyjskiej
Partner wiodący
PWSZ Elbląg

© Copyright by PWSZ Elbląg. 2008 r. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Projekt i realizacja Vene Studio