start | kontakt | mapa strony |
    Szukaj
  Aktualności      Galeria      Kontakt   

Cele projektuOgólnym celem projektu jest opracowanie zasad monitoringu jakości wód wspólnego akwenu Zalewu Wiślanego, należącego do Polski i Federacji Rosyjskiej. Celem projektu jest zastosowanie długoterminowego i stale udoskonalanego narzć™dzia informacji opartego na metodyce teledetekcji satelitarnej środowiska wodnego Zalewu Wiślanego.
Celami szczegółowymi projektu są m. in.:
  • Opracowanie modelu transformacji luminancji spektralnej mierzonej przez sensory satelitarne na parametry jakości wody na podstawie obrazowania przez systemy / EO-1/ALI, EO-1/Hyperion, CHRIS-PROBA lub inne.
  • Wyznaczenie przestrzennych rozkładów wartości parametrów jakości wód w Zalewie Wiślanym: identyfikacja źródeł zanieczyszczeń i waloryzacja ich przestrzennego oddziaływania uwzglć™dniająca transgraniczność‡ akwenu.
  • Ocena czynników odpowiedzialnych za zmiany jakości wód i interpretacja ze wzglć™du na ochronć™ zasobów żywych akwenu i wykorzystania turystycznego.
  • Opracowanie bazy danych podających aktualne dane z monitoringu jakości wód Zalewu udostć™pnionego dla zainteresowanych instytucji polskich i rosyjskich.

Ponadto podczas trwania projektu zostaną przeprowadzone przeszkolenia w zakresie korzystania i interpretacji danych z monitoringu jakości wód Zalewu dla docelowych odbiorców po obu stronach granicy (samorządy, służby ochrony środowiska i przyrody, firmy rybackie i transportowe i inni).
Projekt "MONTRANSAT" realizowany jest ze środków Uni Europejskiej w ramach programu
sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kalingradzki Federacji Rosyjskiej
Partner wiodący
PWSZ Elbląg

© Copyright by PWSZ Elbląg. 2008 r. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Projekt i realizacja Vene Studio