start | kontakt | mapa strony |
    Szukaj
  Aktualności      Galeria      Kontakt   
Kontynuacja badań na rzecz Zalewu Wiślanego

  • Wrzesień 2007 - Interpretacje wyników


Ogólny stan trofii wód

Pod koniec Września 2007 roku Zalew Wiślany znajdował się w dość‡ ustabilizowanym i mało przestrzennie zróżnicowanym stanie silnej eutrofii i hypereutrofii. O hypertrofii, jako efektowi zakwitu sinic odnotowanego w poprzednich miesiącach, świadczą zbliżające się do 80 średnie wskaźniki TSI dla widzialności (SD) - 78 i fosforu ogólnego (TP) – 77. Jedynie wskaźnik TSI dla chlorofilu a (CHL) jest mniejszy (65) i wskazuje na stan eutrofii. Dynamika rozwoju fitoplanktonu jest wyhamowywana ze wzglć™du na warunki meteorologiczne charakterystyczne dla wczesnej jesieni i obniżającą się temperaturć™ wody. Zwraca uwagć™ niewielkie zróżnicowanie przestrzenne wskaźników trofii. Najwyższe wartości wskaźnika TSI dla fosforu ogólnego odnotowano w południowo zachodniej cz晶ci Zalewu, w rejonie Zatoki Elbląskiej.
  • Sierpień 2007 - Interpretacja wyników


Ogólny stan trofii wód

W połowie Sierpnia 2007 roku Zalew Wiślany znajdował się w trakcie dynamicznych zmian ilościowych i przestrzennych dotyczących zmienności ważnych parametrów jakości wód. Charakterystyczną cechą było ich silne zróżnicowanie. W zasadzie, podobnie jak w Lipcu stan trofii Zalewu można określić‡ jako silną eutrofię i hypereutrofię. I tak, średni wskaźnik TSI dla widzialności a (SD) wynosił 69, ale jego zakres zmienności na poszczególnych stanowiskach kształtował się od 63 do 83. Podobnie, wskaźnik TSI dla chlorofilu a (CHL) był silnie zróżnicowany (od 56 do 97), a średnia (72) tym razem mieści się w granicach stanu hypertrofii. Jednoznacznie na ten stan wskazują natomiast wyniki wskaźnika TSI dla fosforu całkowitego (TP): wszystkie przewyższają 70, a średnia wynosi 76. Średnie wyniki wskaźników stanu trofii zawyżają odczyty parametrów na jednym stanowisku (nr 9 przy Mierzeji Wiślanej) zlokalizowanym na „plamie” bardzo intensywnego „zakwitu” glonów obejmującego warstwć™ ok. 40 cm, a nie jak na innych stanowiskach i w pozostałych miesiącach tylko powierzchnię wody. Tak intensywnemu rozwojowi fitoplanktonu sprzyjała wysoka temperatura wody: średnio 23,7, a lokalnie (na stanowisku 9) nawet 25,7oC. 
  • Lipiec 2007 - Interpretacja wyników
Projekt "MONTRANSAT" realizowany jest ze środków Uni Europejskiej w ramach programu
sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kalingradzki Federacji Rosyjskiej
Partner wiodący
PWSZ Elbląg

© Copyright by PWSZ Elbląg. 2008 r. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Projekt i realizacja Vene Studio